Bardoni Intérieur

Bardoni Intérieur

 
 
 

Szimmetria és aszimetria
Az an­tik­vi­tás üz­le­tek­kel zsú­folt pes­ti vá­ros­rész­ben ta­lál­ha­tó Bar­do­ni Lak­be­ren­de­zés ott­ho­nos­sá­gá­val, me­leg fé­nye­i­vel meg­ka­pó han­gu­la­tot áraszt. Aki be­néz az üz­let ki­ra­ka­tán, kü­lön­bö­ző ko­rok stí­lu­sa­it fe­dez­he­ti fel a bú­to­ro­kon, a fest­mé­nye­ken, az ap­ró dísz- és hasz­ná­la­ti tár­gya­kon, ám még­sem érez disszo­nan­ci­át kö­zöt­tük. Ma­gá­tól ér­te­tő­dő ter­mé­sze­tes­ség­gel si­mul­nak egy­más­hoz a nagy­vo­na­lú ba­rok­kos fel­han­gok, a pol­gá­ri bi­e­der­me­i­er, az ext­ra­va­gan­ci­á­tól sem men­tes art de­co, az eg­zo­ti­kus, tá­vo­li vi­lá­gok tár­gyai és a kor­társ mıvé­szet al­ko­tá­sai. Min­de­zek az „eu­ro­de­sign” vagy más­kép­pen „eu­rostyle” lak­be­ren­de­zé­si irány­zat jel­leg­ze­tes­sé­gei. Ez a fel­fo­gás áll kö­zel Bart­ha Bé­lá­hoz és ez ér­zé­kel­he­tő az ál­ta­la be­ren­de­zett la­kás­ban is, pon­to­sab­ban an­nak föld­szin­ti te­ré­ben. A ház – ahogy a tu­laj­do­no­sok fo­gal­maz­nak – már épí­té­se­kor is kor­szerűtlen és min­den szép­sé­get nél­kü­lö­ző épü­let volt. Éve­kig így él­tek ben­ne, míg­nem ta­valy be­le­fog­tak áta­la­kí­tá­sá­ba. Pa­rá­nyi föld­szin­ti te­rét hát­ra, a kert fe­lé bő­ví­tet­ték, ol­dal- és köz­fa­la­it le­bon­tot­ták, majd az új ter­vek­nek meg­fe­le­lő­en is­mét fel­épí­tet­ték. „Egy lak­be­ren­de­ző­nek ko­ránt­sem az a fel­ada­ta, hogy te­re­ket szab­jon új­ra, el­vi­leg adott te­rek­kel kel­le­ne gaz­dál­kod­nia – fo­gal­maz kül­föl­di, el­ső­sor­ban fran­cia­or­szá­gi ta­pasz­ta­la­ta­i­ra ala­poz­va Bart­ha Bé­la. - Ám itt­hon nin­cse­nek olyan te­rek, ame­lye­ket vál­toz­ta­tás nél­kül el le­het­ne fo­gad­ni. Ké­szen ka­pott tér eb­ben a ház­ban sem várt, ami ta­lán ez eset­ben nem is volt nagy baj, mert eb­ben a kis tér­ben min­den cen­ti­mé­tert ala­po­san vé­gig kel­lett gon­dol­ni ah­hoz, hogy mé­re­te­i­hez ké­pest im­po­záns, lát­vá­nyos en­te­ri­őr szü­les­sen.” Forrás: http://www.inspiral.hu/node/82